10 důvodů proč islám není náboženství míru

Dej vědět známým

Čeští novináři, politici a akademici se většinou neodchylují od narativu EU, ze neexistuje jednotný výklad islámské věrouky (podmínka pro čerpání grantů EU), což umožňuje:

1) dále trvat na tom, že všechny kultury a náboženství jsou ve své podstatě stejné. Ideologie multikulturalismu coby hlavní náboženství EU tak zůstává neotřesena.

2) Neměnit imigrační politiku EU, která počítá s přijetím desítek miliónů migrantů z muslimských zemí severní Afriky a Blízkého východu. Jestliže jsou všechny kultury stejné, není možné zavírat hranice nebo si vybírat kulturní okruh, ze kterého přijmeme migranty. To by prý byl rasismus.

3) Relativizovat teroristické útoky ve jménu islámu a tvrdit, že džihádisté „zmanipulovali islám” a uplatňují „manipulativní a zvrácené interpretace.” V podstatě každý džihádista je okamžitě po útoku označen za psychicky nemocného člověka, takže prý není důvod pro obavy.

V multikulturním výkladu islámu je jeden zásadní problém: Muslimům je úplně jedno, jak si islám vykládají bezvěrci ve vedení EU, v českých redakcích a na českých katedrách. Dokonce i na levicové liberální Wikipedii se můžete dočíst, že výkladem islámu se zabývá islámské právo šaría a výklad šaríe najdeme v islámské právní vědě – figh. Během staletí vykrystalizovaly islámské právní školy (mazhaby), jejichž výklad islámu je pro muslimy závazný: muslimové jsou nadřazeni nemuslimům, muslimové mají povinnost bojovat proti nevěřícím (kafírům), nemuslimské ženy jsou vhodné pouze jako sexuální otrokyně muslimů.

V následujících bodech naleznete další důkazy toho, že povinnost muslimů bojovat proti nevěřícím, je přímo zakotvena v základních islámských textech:

 1. Islámské právní školy – mazhaby (sunnitský islám uznává hanífovskou, šáfiovskou, málikovskou, hanbalovskou právní školu neboli mazhab a u šíitů existuje džafaríovský mazhab), které kážou povinnost muslimů bojovat proti nevěřícím. Tyto teze jsou vyučovány na islámských univerzitách a v mešitách po celém světě. Každá nahrávka kázání v mešitě, která je tajně pořízena, to pouze potvrzuje. Z českých odborných publikací: JUDr. Petr Osina, Ph.D: Základy islámského práva: “Džihád je dle klasické šaríi kolektivním úkolem ummy (společenství věřících), jehož cílem je islamizace celého světa, a globální mír a sociální spravedlnost tedy přichází pouze s výlučným podřízením se všech islámu”.
 2. Představitelé většiny islámských zemí nepřijali Všeobecnou deklaraci lidských práv (rovnost lidí bez ohledu na rasu, náboženství apod), ale přijali tzv. Káhirskou deklaraci, podle které se veškerá problematika lidských práv řídí islámským právem šaría – muslimové mají povinnost bojovat proti nevěřícím, muslimové jsou nadřazení nemuslimům, nemuslimské ženy jsou vhodné pouze jako sexuální otrokyně muslimů apod.
 3. Žádná islámská autorita neodsoudila počínání Islámského státu, protože před každou popravou vydal IS prohlášení, kde specifikoval podle jakého nařízení šaríe bude poprava provedena. Kdyby islámské autority odsoudily počínání IS, odsoudili by tak samotný islám, což by bylo vnímáno jako rouhání a za to je v islámu trest smrti.
 4. Islámská modlitba: pěstování nenávist vůči nevěřícím: 17 x denně, 6200 x ročně. Verše Koránu „Oni jsou nepřáteli, střež se jich! Nechť bůh proti nim bojuje!”, nebo “Veď nás cestou pravého muslima, ne cestou křesťanů a židů”, „kdo v bludu jsou“ apod jsou součástí každodenních modliteb muslimů po celém světě. To je také důvod, proč k nejvíce útokům dochází právě po modlitbách. Během Ramadánu, nejsvatějšího svátku muslimů, kdy se muslimové mají více modlit a přečíst celý Korán, dochází k útokům nejvíce: v roce 2017 bylo během Ramadánu zabito 1627 nevěřících po celém světě. Jak se může muslim integrovat do západní společnosti, když v sobě dennodenně pěstuje nenávist vůči nevěřícím?
 5. Princip abrogace (nahrazení): nenávistné pasáže Koránu nahrazují ty vlídné: mekkánské súry, které byly zjeveny v dřívější době, kdy byli muslimové zranitelní, jsou obecně vlídné (109:6 “Vy máte své náboženství a já své náboženství mám.“); pozdější medínské súry, zjevené poté, co se stal Mohamed hlavou armády, jsou agresivní (9:5 “A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!) Princip nahrazování – al-naskh wa al-mansukh (nahrazující a nahrazené) – určuje, že násilné verše zjevené později v Mohamedově kariéře „nahrazují“ – tedy ruší a nahrazují – dřívější mírumilovné verše. Statistky mluví samy za sebe: Dle Pew Research Center 10 až 20 % muslimů přímo podporuje terorismus. To by znamenalo, že v Evropě je nyní zhruba 100 tisíc džihádistů. Ve Francii je 10 % muslimů, avšak tvoří přes 70 % osazenstva věznic.
 6. Princip lhaní – takíja: muslim nesmí lhát jinému muslimovi, ale může lhát nemuslimům pokud tím prospěje islámu. Kvůli stavu války mezi Domem islámu (islámské země) a Domem války (neislámské země) musí být za součást islámské taktiky považováno i systematické lhaní nevěřícím. Papouškování muslimských organizací v Domu války, že „islám je náboženství míru“, nebo že kořeny muslimského násilí leží v nevyvážené psychice konkrétních „fanatiků“, je třeba považovat za dezinformace, které mají dovést nevěřící svět k tomu, že si přestane dávat pozor. Z tohoto důvodu nelze spoléhat na prohlášení islámských duchovních, kteří hovoří jinak k muslimům v mešitě (kde podněcují k útokům na nevěřící, jak se píše v Koránu) a něco jiného říkají v televizní debatě, a proto je potřeba studovat islámské zdrojové texty – Korán, síru a hadísy (sunna), např. hadísy imáma Bucharího: svazek 4, kniha 52, číslo 269; Mohamed řekl, “Válka je klam”, nebo svazek 1, kniha 2, číslo 25: “Co je nejlepší skutek?“ Mohamed odpověděl, “Věřit v Alláha a jeho proroka (Mohameda)“. Tazatel se pak zeptal, “Co je další nejlepší skutek?“ Mohamed odpověděl, “Podílet se na džihádu (náboženském boji) za Alláhovu věc“.
 7. Egyptská univerzita al-Azhar, největší sunnitská autorita schvaluje džihád: když chtěl prezident Barack Obama nebo papež František mluvit se zástupci muslimů, setkali se s představiteli egyptské univerzity al-Azhar, největší autority sunnistského islámu na světě (cca 80% muslimů jsou sunnité), která certifikvala šáfiovský manuál islámského práva v roce 1991:, “Umdat al-Salik” dostupný v angličtině jako Reliance of the Traveller. Definuje “větší džihád” (2% hadísů) jako “duchovní boj proti nižšímu já” a následně věnuje jedenáct stran “menšímu džihádu” (98% hadísů) – válce proti nevěřícím. Tato kniha je běžně dostupná na Amazon.com, v islámských centrech a mešitách na západě. To je jeden z důvodů proč názory 44 % evropských muslimů odpovídají definici náboženského fundamentalismu. Jsou přesvědčeni, že je třeba se vrátit ke kořenům islámu, že existuje jediná možná interpretace Koránu a náboženská pravidla jsou důležitější než zákony země, ve které žijí. Právo šaría by jako jediný nebo hlavní zdroj práva zavedlo 72 % muslimů ve Francii a 69 % ve Velké Británii.
 8. Evropský soud pro lidská práva roce 2003 rozhodl, že šaría není slučitelná s demokracií Viz případ Refah Partisi vs Turecko. Jelikož islámské právo šaría vychází z Koránu a sunny, Evropský soud pro lidská práva vlastně rozhodl o tom, že islám jako takový není slučitelný s demokracií.
 9. Historie ukazuje, že v případě islámského terorismu se nejedná o pár extrémistů, ale o mainstremový islám, který si na cestě k ovládnutí světa za 1400 let podmanil 57 zemí a zahubil 270 milionu lidí (pro srovnání komunismus má na svědomí 100 mil. lidí a nacismus 60 mil lidí). Číslo 270 mil. obětí je velmi podhodnocené, protože zahrnuje pouze oběti z řad nevěřících a je známo, že největší obětí islámu jsou muslimové samotní, kteří mezi sebou válčí (sunnité vs. šíité). Lze s jistotou říci, že islám je nejvražednější ideologií na světě. Původní křesťanské, hinduistické, buddhistické a jiné kultury byly v zemích ovládnutých muslimy zničeny a dnes tyto země stojí v čele žebříčku porušování lidských práv. Západní Evropa, kde žije pouze 5-10% muslimů, je na pokraji občanské války: NO-GO zóny, paralelní společnosti, teroristické útoky, nárůst znásilnění (nemuslimek) o stovky procent, každodenní teror původního obyvatelstva v podobě útoků nožem, kyselinou, shození pod vlak apod.
 10. Muslimové ve jménu islámu spáchali od 11.září 2001 přes 35.000 teroristických útoku po celém světě. Během těchto útoků přišlo o život přes 200.000 lidí. Islámské náboženství tak i v současnosti zůstává nejvíce nebezpečnou ideologií, která má celosvětovou působnost. Není dne, kdybychom v médiích nečetli o dalším teroristickém útoku, který muslimové zdůvodňují verši koránu či příkladem Proroka, který během svého života inicioval několik desítek útočných bitev proti nevěřícím.

  Za zmínku stojí často přehlížený fakt, že součástí Ústavy ČR je Listina základních práv a svobod, která umožňuje omezení projevů náboženství: článek 16, odstavec 4: “Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých”.V této souvislosti je zarážející, jak mohl být islám uznán v rámci českých zákonů jako náboženská společnost, když základní texty islámu vyzývají k válce proti nevěřícím – občanům této země.

Autor: BezCenzury.org

Poznámky:


Dej vědět známým