Demokratický deficit EU

Demokratický deficit EU

JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D.: “Neexistence evropského politického národa a nemožnost efektivní vlády obyvatelstva mnohonárodního nesourodého celku vedou k závěru, že skutečná demokracie na úrovni Unie nemůže za stávajících podmínek existovat. Veškeré snahy o dodání demokratické legitimity integračnímu celku na základě uzpůsobování unijních struktur a mechanismů vzorům známým z demokratických národních států nejsou ničím jiným než umělým, laboratorním experimentem. Cesta k demokratické legitimitě rozhodování o věcech veřejných v prostoru Evropské unie nevede skrze nadnárodní parlament, nýbrž skrze parlamenty vnitrostátní. Jinak řečeno, těžiště politického rozhodování musí zůstat na národní úrovni, respektive dnes už bychom měli hovořit o tom, že by se mělo vrátit na národní úroveň.”
Zdroj: Blog Tomáše Bricháčka

Postdemokracie: Občané sice žijí v demokratické společnosti, ale mají stále méně možností o svém osudu rozhodovat

Petr Robejšek, politolog a ekonom: „V evropských společnostech sice stále existují ony důvěrně známé rituály – demokratické volby, parlamentní kontroly vlády a možnost médií vládnutí kritizovat. Ve skutečnosti je reprezentativní demokracie krok za krokem přestavována na diktaturu elit. Nevolení experti na všechno možné skrytí za hradbou svého vědění, titulů a zákonů a často předstírané složitosti problému vnucují většinové společnosti řešení, která jsou navíc údajně zcela bez alternativy – jediná správná. Občané sice žijí v demokratické společnosti, ale mají stále méně možností o svém osudu opravdu rozhodovat. Demokracie je tak svým způsobem vytunelována.“
Zdroj: Youtube kanál Petra Robejška

Nadnárodní organizace a role EU

Václav Klaus, prezident: “Stále dominantnějším nástrojem nadvlády pokrokářské avantgardy jsou mezinárodní organizace a instituce globálního vládnutí, ať již mají podobu orgánů EU, OSN nebo desítek či stovek dalších mezinárodních finančních a dalších nevládních institucí. Ty jsou zcela mimo jakoukoliv demokratickou kontrolu, ale přesto mají vůči národním orgánům (s demokratickou legitimitou) nadřazené postavení. Znovu zdůrazňujeme, že evropský démos neexistuje. Bez něho však demokracie v Evropě možná není a je zbytečné to někomu vytýkat. Právě neexistence jednotného evropského politického národa (lidu) umožňuje pokrokářským elitám bezohledně uskutečňovat své plány a nebrat při tom ohled na občany jednotlivých členských států. Masová migrace a multikulturalismus spolu s umělým regionalismem se staly účinnou metodou, jak destruovat homogenitu evropských národních států.”
Zdroj: Klaus.cz

EU omezuje svobodu slova

Tomáš Vaněk: “EU chce ovládat a kontrolovat veřejné mínění a názory, které se objevují nejen na sociálních sítích. Evropská komise nedávno „v rámci boje proti falešným zprávám na internetu navrhla vytvoření unijního kodexu pro nakládání s dezinformacemi. Chce také podpořit vznik evropské sítě nezávislých ověřovatelů zpráv a podniknout kroky, které mají povzbudit kvalitní žurnalistiku a šířit mediální gramotnost. Přeloženo do jazyka českého, EK se rozhodla, že si přisvojí „patent na pravdu“ a vytvoří síť hodnotitelů této pravdy. V loňském roce nejvyšší soud USA odmítl jakékoliv omezování svobody slova pod záminkou „hate speech“ jako zcela neústavní. Psát a říkat tedy mohou občané USA, co chtějí… občané řady zemí EU, včetně ČR, bohužel ne.”
Zdroj: Echo24.cz