Islámské právní školy – mazhaby

Dej vědět známým

Autor: Robert Spencer, JihadWatch.com

(Pozn. BezCenzury.org: Přinášíme vám překlad článku Roberta Spencera, předního amerického odborníka na islám, který podrobně popisuje jednotlivé islámské právní školy, jejichž výklad islámu je pro muslimy závazný. Není tedy pravda, že by si každý muslim mohl vykládat islám po svém. Islámská právní věda – figh – se vyvíjela po staletí a má v islámu nezastupitelné místo. Z uvedeného textu nevyplývá, že džihádisté „zmanipulovali islám a drží toto náboženství jako rukojmí“ a uplatňují „manipulativní a zvrácené interpretace”, jak tvrdí většina západních politiků, akademiků a médií. Naopak, výzvy k boji proti nevěřícím jsou nedílnou součástí mainstreamového islámu, jak dokazují islámské zdroje (a každodenní realita). Na tuto skutečnost ukazuje také fakt, že tolik imámů, kteří získali vzdělání na klasických islámských univerzitách, káží v mešitách na Západě nenávist proti nevěřícím. Analýza islámských právních škol a jejich vztahu k nevěřícím je na českém internetu popsán pouze v tomto článku a také v knize “The Legacy of Jihad“, český překlad kapitoly o islámských právních školách naleznete zde. )

Robert Spencer: Islámské právní školy mazhaby

Šáfiovská škola: Šáfiovská příručka islámského práva schválená v roce 1991 coby spolehlivý průvodce sunnitskou ortodoxií kleriky univerzity Al-Azhar, která je jednou z předních autorit islámského světa, o džihádu uvádí, že „kalif vede válku proti židům, křesťanům a zoroastrijcům… dokud se nestanou muslimy nebo nezačnou platit nemuslimskou daň z
hlavy.“ Přidává komentář Sheikha Nuha Alli Salmana, jordánského odborníka na islámskou právní teorii: kalif tuto válku vede pouze „za předpokladu, že nejprve vyzval [židy, křesťany a zoroastrijce], aby ve víře i praxi přestoupili na islám, a pokud tak neučinili, vyzval je, aby se
podřídili islámskému společenskému řádu placením nemuslimské daně z hlavy (džizia)…s tím, že si pak mohou zachovat náboženství svých předků.“(‘Umdat al-Salik, o9.8).

Dnes samozřejmě žádný kalif neexistuje, a proto se často opakuje tvrzení, že džihádisté bojují nezákonně, protože jejich džihád nepovolila žádná státní autorita. Své akce však vysvětlují termínem obranný džihád, který žádné schválení státní mocí nevyžaduje, a je naopak v případě napadení muslimské země „povinný pro všechny“ (‘Umdat al-Salik, o9.3). Výsledkem obranného džihádu však není mírové soužití s nemuslimy jako sobě rovnými: ‘Umdat al-Salik uvádí, že válka proti nemuslimům musí pokračovat až do „konečného sestupu Ježíše“ (islám učí, že Ježíš Kristus nebyl ukřižován). Poté už „u nich nebude akceptovatelné nic jiného než islám, protože daň z hlavy má smysl pouze do Ježíšova sestupu“ (o9,8).

Hanífovská škola: Hanífovská příručka islámského práva opakuje stejné příkazy. Trvá na tom, že než se bude proti lidem bojovat, musí jim být nabídnuto přijetí islámu, „protože Prorok tak přikázal svým velitelům, že mají přimět nevěrce k víře.“ Zdůrazňuje, že džihád se
nesmí vést pro ekonomický zisk, ale pouze z náboženských důvodů: kvůli přijetí islámu. „Lidé budou tedy vnímat, že jsou napadeni kvůli náboženství, a ne kvůli tomu, aby jim byl zcizen majetek nebo jejich děti odvlečeny do otroctví. V takové situaci je možné, že budou na výzvu k přijetí islámu reagovat, aby se zachránili před útrapami války.“
„Pokud však nevěrci výzvu k přijetí islámu odmítnou a odmítnou i placení daně z hlavy [džizia], potom je povinností muslimů vyzvat Boha ku pomoci a vést s nimi válku, protože Bůh je pomocníkem těch, kteří mu slouží, a ničitel svých nepřátel – bezvěrců a je nutné ho prosit o pomoc při každé příležitosti. Navíc nám to přikazuje Prorok.“ (Al-Hidayah, II.140)

Málikovská škola: Ibn Khaldun (1332-1406), průkopnický historik a filozof byl také právním teoretikem málikovské školy. Ve své proslulé knize Muqaddimah, prvním díle dějepisné teorie uvádí, že „v muslimské komunitě je svatá válka náboženskou povinností, a to kvůli celosvětovosti muslimské mise a (povinnosti) přimět každého člověka ke konverzi k islámu, ať už přesvědčováním nebo silou.“ V islámu se každé osoby odpovědné za náboženské záležitosti týká i „mocenská politika“, protože islám je „povinen získat nad jinými národy moc“.

Hanbalovská škola: Velký středověký teoretik toho, co se dnes označuje za radikální nebo fundamentalistický islám, Ibn Taymiyya (Taqi al-Din Ahmad Ibn Taymiyya, 1263-1328) byl právníkem hanbalovské školy. Nařídil: „Protože legitimní válčení je v zásadě džihád a protože cílem džihádu je, aby náboženství bylo zcela Božím a Boží slovo nejvyšším, podle všech muslimů se tedy musí bojovat proti těm, kdo tomuto cíli stojí v cestě.“ Totéž vyučují i současní islámští učenci. Madžid Khadduri byl irácký odborník na islámské právo s mezinárodním věhlasem. Ve své knize War and Peace in the Law of Islam [Vojna a mír v islámských zákonech ] publikované v roce 1955 a zůstávající jedním z nejjasnějších a nejvíce poučných děl na toto téma, Khadduri o džihádu říká: Stát, který je považován za nástroj pro univerzalizaci určitého náboženství, musí být stále se rozšiřujícím státem. Islámský stát, jehož hlavní funkcí bylo uvádět do praxe Boží zákon, se snažil ustanovit islám jako dominantní vládnoucí ideologii na celém světě… Džihád byl proto používán jako nástroj jak k univerzalizaci náboženství, tak k vytvoření imperiálního
světového státu. (str. 51)

Imran Ahsan Khan Nyazee je docent na Fakultě práva a práva Šaríja Mezinárodní islámské university v Islamabádu. Ve své knize z roku 1994 The Methodology of Ijtihad [Metodika idžtihádu] cituje právníka málikovské školy z 12. století Ibn Rushd: „Muslimští právníci se shodují na tom, že cílem boje proti ‚Lidu oné Knihy…‘ je jedna ze dvou možností: jejich konverze k islámu nebo placení džizia.” Nyazee uzavírá: „Tím jsou vyloučeny jakékoliv pochybnosti, že hlavním cílem muslimské společnosti je – dle jejích právníků – šíření slova Alláhova formou džihádu s možností placení daně z hlavy [džizia], které je však třeba uplatňovat až po podmanění si“ nemuslimů.”

Překlad: BezCenzury.org

Autor: Robert Spencer pochází z rodiny blízkovýchodních křesťanů, jeho rodiče museli uprchnout z území dnešního Turecka před muslimským pronásledováním. Robert Spencer vystudoval University of North Carolina v Chapel Hill – obor náboženství. Je předním americkým odborníkem na islámské náboženství a často přednáší na toto téma na amerických univerzitách. Napsal řadu knih na téma islámu a dvě jeho knihy se dostaly do žebříčku New York Times Bestsellers. V češtině zatím vyšly tyto knihy. V roce 2003 založil blog monitorující islamizaci Západu – JihadWatch.com.


Dej vědět známým