ISTANBULSKÁ ÚMLUVA

Dej vědět známým

Zdrojové texty

Istanbulská úmluva
Česky: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí
Anglicky: Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

Důvodová zpráva (vysvětluje uvádění IÚ do praxe)
Česky:
Důvodová zpráva, která upravuje uvádění Istanbulské úmluvy do praxe, nebyla dosud přeložena do českého jazyka a není vůle ji přeložit.
Kampaň za překlad a zveřejnění Důvodové zprávy
Anglicky: Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violance

Analýza Istanbulské úmluvy

“Istanbulská úmluva klame tělem. Ve výsledku nejde ani tak o násilí na ženách a domácí násilí, jako o gender a antidiskriminaci…Indoktrinace, převýchova, represe, plivání na naši kulturu, vytváření klimatu konkurence a konfrontace mezi pohlavími, snaha vecpat neomarxistické pojetí rovnosti do škol, na pracoviště, do médií, do sportu, do kultury, do domácností, do ložnic…Neomarxisté si týrané ženy berou jako svůj štít a zneužívají je pro prosazení vlastní politické agendy. Sami se staví do role ochránců a nositelů pokroku, zatímco odpůrce mohou cejchovat jako komplice agresorů, cyniky a omezence. Je to falešná a nedůstojná hra na city na způsob „syrských sirotků“…Naší povinností je rovněž ohradit se proti nehoráznému osočování naši kultury z toho, že má násilí proti ženám zakódováno ve své struktuře….Ptejme se, která civilizace došla v tomto ohledu dále než my! Namísto sebemrskačství je namístě hrdost. Pokud někdo tuto vznešenou tradici ohrožuje a ničí, jsou to právě genderisté.
Autor: JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D. pro IVK, právník se specializací na právo Evropské unie

Ceska-justice.cz: Istanbulská úmluva a naše právo

“Právní řád v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zajišťuje rovnost mimo jiné z pohledu pohlaví a trestá násilí na lidech z jakéhokoli důvodů. Zde úmluva nic nepřináší. Naše úprava o trestání násilí je dostatečná. Dojdeme-li k závěru, že je třeba ji změnit, můžeme tak učinit i bez istanbulské úmluvy…Nebezpečí úmluvy není v jejím textu, ale v budoucí aplikaci. Stále více moci přechází od moci výkonné a zákonodárné, které vznikají z voleb občanů, k soudní moci. Soudci jsou ve funkci trvale a někteří propadli aktivistické touze měnit svět k lepšímu. Není nic horšího než snaživý úderník v taláru, který chce vynutit své vidění dobra. Přitom vtahování různých konceptů dobra do práva bylo příznakem totalitních režimů, činili tak nacisté i stalinisté.”
Zdroj: Zdeněk Koudelka, ceska-justice.cz

Česká advokátní komora: Istanbulské ideologické zlo

“Nejprve je třeba osvětlit, co úmluva považuje za násilí. Nejde jen o násilí fyzické, které pochopitelně všichni odmítáme, ale i o násilí psychické (čl. 33) a o všechny formy „nežádoucího verbálního, ale i neverbálního jednání sexuální povahy“ (čl. 40 nazvaný Sexuální obtěžování), a to i v případech, kdy má „oprávněný důvod se domnívat, že čin byl spáchán nebo další závažné činy lze očekávat“ (čl. 28). Rozumíte? Stačí obava, klidně i bez důkazů…V množství změn snad i přehlédneme, že každá cizinka, jež se prohlásí za oběť, bude mít automaticky právo na český azyl (čl. 60). Možná tou úmluvou chtěli tvůrci říct, že ženská obřízka je zlo, pak ale měli použít jiná slova a argumenty. Takto jen s údivem vrtím hlavou nad paušálním zavržením českých tradic, zvyků, historie a stereotypů, které nahrazujeme „genderovými identitami“ (čl. 4.3). Istanbulská úmluva bohužel není jen politická deklarace, neboť vskutku posiluje práva žen, dokonce násobně víc než práva mužů.”
Zdroj: Česká advokátní komora, Daniela Kovářová (převzdato z Mladá fronta DNES)

Spolek Tradiční rodina: Rozborová zpráva Důvodové zprávy

“Neoddělitelnou součástí Istanbulské úmluvy je Důvodová zpráva, která vysvětluje každý odstavec IÚ a uvádí přesné postupy, jak Úmluvu provádět. Potírání násilí na ženách a domácího násilí je v IÚ postaveno na genderové ideologii nebo také genderovém mainstreamingu, kde se v obou dokumentech tento termín vyskytuje 154 krát. Istanbulská úmluva tedy primárně řeší implementaci genderové ideologie do národních zákonů a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím je pouze záminkou k dosažení tohoto záměru, proto je její ratifikace nepřijatelná.”
Zdroj: Zdeněk Chytra, Spolek Tradiční rodina

30-letý výzkum ve Švédsku: 10-15 let po chirurgické změně pohlaví jsou lidé až 20x náchylnější k sebevraždě

“Genderisté vnucují dětem v už předškolním věku přesvědčení, že jejich pohlaví není dáno biologicky, ale je otázkou osobní volby a mohou si je měnit. V západní Evropě díky tomu enormně roste zájem dětí o změnu pohlaví. Jenže ani příslušnou operací se z člověka nestává plně osoba nového pohlaví, se vším, co k tomu patří. Když se lidé později rozhodnou vrátit k původnímu pohlaví, nelze to již změnit. Hormony způsobující maskulinizaci / feminizaci pacientů také znehodnotí jejich pohlavní buňky. Švédská studie, která sleduje osudy lidí se změněným pohlavím, ukazuje, že po chirurgické změně pohlaví jsou lidé až dvacetkrát náchylnější k sebevraždě. Jde o ideologicky motivované mrzačení dětí a bezprecedentní zásah do práv rodičů na výchovu svého dítěte.”
Zdroj: BezCenzury.org, výzkum ve Švédsku, 1973-2003

Kontrolní orgán GREVIO (nikým nevolená nezisková organizace)

“Nemá ale smysl hádat se nad textem Úmluvy, když už máme k dispozici první hodnocení zemí expertní skupinou GREVIO… A praxe hovoří jasně, gender je v hodnoceních jedním z nejdůležitějších hledisek…GREVIO by měla být genderově vyvážená skupina, jde však o 10 žen, které například Dánsku vytkly, že problematiku domácího násilí řeší příliš neutrálně a musí více zohledňovat genderové hledisko. Rakousku zase pochválily genderově sensitivní učebnice a příručky už pro mateřské školy, měly by být ale povinné a používané ve všech školkách. Obě země také dostaly pokyn vyčlenit více finančních prostředků pro ženské neziskovky. Mají 3 roky na nápravu.”
Autor: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Komentáře právníků, psychologů, sexuologů a poslanců

Mnoho výzkumů potvrdilo, že většina už velmi malých chlapců sáhne radši po autě, pokud mají na výběr, a většina velmi malých dívek po panence. Je to jejich přirozená reakce. Jak bude probíhat „mýcení vžitých předsudků“ u těchto batolat?”
Autorka: MUDr. Hanka Fifková, sexuoložka a psychoterapeutka, členka Sexuologické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České psychoterapeutické společnosti, autorka mnoha knih.

“ Zdůrazňuji, že jakákoli forma násilí na ženách byla odnepaměti v evropském kulturním prostředí něco neakceptovatelného. Totéž se dá říci o „podřízené roli ve společnosti“. Nic takového neexistuje. O mrzačení ženských genitálií či zločinech ze cti nejsou zmínky dokonce ani z nejtemnějších časů našich dějin…Takové věci Evropané nedělají. Ženy byly z mnoha důvodů v evropské kultuře naopak vždy chráněny a jako dárkyním života jim také byla prokazována náležitá úcta. Prosazováním Istanbulské úmluvy reagují anticivilizační neomarxističtí revolucionáři na situaci, kterou sami vytvořili svojí imigrační politikou. Snaží se nás přesvědčit, že násilí imigrantů vůči ženám se nejlépe vyřeší převýchovou… Evropanů!
Autor: Jaroslav Foldyna, poslanec ČSSD

Další komentáře psychologů, sexuologů, právníků, politiků apod.

Aliance pro rodinu: Na vytváření Istanbulské úmluvy se podílely organizace, které se domácímu násilí a násilí na ženách nevěnují

Jan Gregor k Istanbulské úmluvě: “Abychom si lépe představili, za jakých okolností IÚ vznikla, je důležité zmínit následující. Na vytváření konkrétního znění Istanbulské úmluvy se podílely organizace, které se domácímu násilí a násilí na ženách nevěnují. Se statusem pozorovatele se přípravných jednání účastnila lobbistická organizace ILGA (International Lesbian Gay Association), která tvrdě prosazuje LGBT práva. V ČR jsou členem této organizace 3 spolky z uskupení Jsme fér (Prague Pride, PROUD, Amnesty International) a ty lobbují za uzákonění homosexuálního manželství.” Je to zkrátka stále ta samá parta agresivních a křičících aktivistů a lobbistů.  Celý článek zde.

Odborné přednášky na Youtube

Problémy při zavádění genderové ideologie v praxi

Související články z médií

 Články z genderově “vyspělého” Západu (anglicky)


Dej vědět známým